Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

OI ZFŚS

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)."RODO", informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku adres: Rogotwórsk 4, 09-210 Drobin, sprogotworsk@drobin.pl.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD) na adres e-mail: rodo.sprogotworsk@drobin.pl.
  3. Pani/a dane są przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) przy Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku, w szczególności rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia, przyznania świadczenia, udokumentowania przyznania lub odmowy przyznania świadczenia socjalnego.
  4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
  5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie i w celach, które z nich wynikają. Ponadto odbiorcami mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku m.in. operatorzy pocztowi czy dostawcy usług IT.
  6. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania. Okres przechowywania dokumentacji w sprawach ustalania świadczeń z ZFŚS wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały przyznane. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
  7. Posiada Pan/i prawo żądać od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, a także przenoszenia.
  8. Ponadto przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Konieczność podania przez Panią/a danych osobowych wynika z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z postanowieniami Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ich podanie jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe skorzystanie przez Panią/a ze świadczeń z ZFŚS.