Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

OI Rekrutacja

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

 Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)."RODO", informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku adres: Rogotwórsk 4, 09-210 Drobin, sprogotw@poczta.onet.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD) na adres e-mail: rodo.sprogotworsk@drobin.pl.  
 3. Państwa dane osobowe i dane osobowe kandydata do szkoły będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych i danych kandydata do szkoły jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a danych dotyczących zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych i danych osobowych kandydata do szkoły mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie i w celach, które z nich wynikają. Ponadto odbiorcami mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku m.in. operatorzy pocztowi czy dostawcy usług IT.
 6. Państwa dane i dane kandydata do szkoły będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania, nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat będzie uczęszczał do szkoły, a w przypadku nieprzyjęcia do szkoły – przez okres jednego roku. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Państwo oraz kandydaci do szkoły mają prawo zażądać od Administratora:
  a. dostępu do swoich danych osobowych;
  b. sprostowania swoich danych osobowych;
  c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  d. ograniczenia lub usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 i 18
  e. RODO
  f. przenoszenia danych osobowych.
 8. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Państwa własnych danych osobowych i danych osobowych kandydata do szkoły jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.