Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

OI Facebook

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 dla użytkowników fanpage’a na Facebooku

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)."RODO", informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku adres: Rogotwórsk 4, 09-210 Drobin, sprogotw@poczta.onet.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD) na adres e-mail: rodo.sprogotworsk@drobin.pl.
 3. Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage’a Administratora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/profile.php?id=100084982453866 w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych, realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.
 4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, informowania aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które Administrator organizuje oraz marek, produktów i usług oferowanych przez Administratora, jak również budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem.
 5. Administrator posiada informacje o: polubieniu fanpage’a; aktywności na fanpage’u, treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników, danych osobowych użytkowników, którzy podjęli jakąś aktywność na fanpage’u, znajdujących się na ich własnych profilach na portalu Facebook.
 6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie i w celach, które z nich wynikają. Ponadto odbiorcami mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórskuin. operatorzy pocztowi czy dostawcy usług IT. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).
 7. Pani/a dane osobowe przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 8. Posiada Pan/i prawo żądać od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych; ich sprostowania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; ograniczenia lub usunięcia; przenoszenia; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć pisząc na adres korespondencyjny Administratora lub na adres e-mail IOD (dane kontaktowe wyżej).
 9. Ponadto przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z fanpage’a Administratora.

 Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

 1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage’a Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
  a. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  b. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  c. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  d. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
  a. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
  b. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 5. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation