Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

Klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dotyczący przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)."RODO", informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku adres: Rogotwórsk 4, 09-210 Drobin, sprogotworsk@drobin.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD) na adres e-mail: rodo.sprogotworsk@drobin.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zrealizowania sprawy, w której się Państwo kontaktują tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie i w celach, które z nich wynikają. Ponadto odbiorcami mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku m.in. operatorzy pocztowi czy dostawcy usług IT.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania sprawy, w związku z którą się państwo kontaktują, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych oraz – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 6. Mają Państwo prawo zażądać od Administratora:
  a. dostępu do swoich danych osobowych;
  b. sprostowania swoich danych osobowych;
  c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  d. ograniczenia lub usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 i 18
  e. RODO
  f. przenoszenia danych osobowych
  g. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. W zależności od podstawy przetwarzania podanie przez Państwa danych może być obowiązkowe lub dobrowolne. Szczegółowe informacje dotyczące danej czynności przetwarzania danych osobowych zawarte są w odpowiednich klauzulach informacyjnych.